Previous
Next

โครงการจากศาสตร์พระราชา

งานด้านการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

SEP Best Practices

กรณีตัวอย่าง การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

SDGs and SD Indexes

สาระ SD

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้จัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ของประเทศไทยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี 5 สถาบัน รับผิดชอบหน้าที่ ในด้านต่าง ๆประกอบด้วย

อินโฟกราฟิก

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

องค์กรหลักส่งเสริมงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน