Infographics

โครงการโคกหนองนาโมเดล

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจักรยานพระราชทาน เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการเกษตรวิชญา

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบซีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง

โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล

โครงการสะพานพระราม 8

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการแก้มลิง

เกษตรทฤษฎีใหม่

เขื่อนขุนด่านปราการชล

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

หญ้าแฝก

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

อ่างพวง

มูลนิธิชัยพัฒนา

กังหันน้ำชัยพัฒนา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฝายต้นน้ำลำธาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนที่ของพระราชา

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

มูลนิธิโครงการหลวง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง

ข้าวพันธุ์พระราชทาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

มูลนิธิอานันทมหิดล

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

ไบโอดีเซล

แกล้งดิน

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ฝนหลวง