ทดสอบระบบ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า

ยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดำเนินไปอย่างยั่งยืน