โครงการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศชิลี

น้อมนำปรัชญา พัฒนาความรู้สู่ต่างแดน

เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 นายสาโรจน์ ธนสันติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้นำคณะผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองกาเญเต้ (Canete) ประมาณ 650 กิโลเมตรทางตอนใต้ของกรุงซันติอาโก เมืองหลวงของชิลี

โครงการดังกล่าวริเริ่มโดยนางสาว Heidi Inostroza Rojas อดีตผู้รับทุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หลักสูตร From Sufficiency Economy to Wealthiness of the Nation เมื่อปี 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองกาเญเต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่ามาปูเช่ (Mapuche) ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของชิลีที่ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อย ทั้งนี้ ชิลีเป็นหนึ่งในหลายประเทศจากทั่วโลกที่สนใจการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แซล เอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย แสดงความชื่นชมการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้มอบรายงานเกี่ยวกับโครงการฯ ให้แก่นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาก่อนพ้นหน้าที่