หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า

The sufficiency Economy principle in Thailand’s Sustainable DevelopmentPlan