ทดสอบระบบ

น้อมนำปรัชญา พัฒนาความรู้สู่ต่างแดน

รวบรวมข้อมูลหลากหลายสื่อ และข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในที่เดียว