โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ นำการเรียนการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construction) นี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร