เริ่มโครงการ “ดอยตุง 5” ที่อำเภอเยนันชอ ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2554 – 2560