เริ่มต้น “ดอยตุง 2” ที่หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงการขยายผลต่างประเทศ พ.ศ. 2545 – 2547 United nations Office on Drugs and Crime (UNODC) มอบป้ายติดสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ UNODC และข้อความรับรองว่า “รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนสนับสนุนให้โลกปลอดจากยาเสพติด”