หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้รับเลือกโดย Schwab Foundation for Social Entrepreneurship ให้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการทางสังคมดีเด่นสำหรับภาคพื้นเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2552 เริ่มการขยายผลดอยตุงโมเดล ไปยัง 21 หมู่บ้านใน 3 อำเภอในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย อำเภอท่าวังผา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอสองแคว พ.ศ. 2552 – 2555