มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) จัดการประชุม Bangkok Forum 2015 หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Well Being and Sustainable Development) หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ร่วมเสวนาเรื่องการใช้ศาสตร์ของพระราชา ในการพัฒนาชุมชน ในงานเสวนาคู่ขนานของเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองในการประชุมประจำปีของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา