ร่วมกับ ป.ป.ส จัดการประชุม International Conference on Alternative Development (ICAD) ครั้งที่ 2 เพื่อผลักดันให้ผลจากการประชุม ICAD ครั้งที่ 1 อันได้แก่ แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก ไปสู่การปฏิบัติจริงของประเทศสมาชิก โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือกจากทั่วโลกมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และโครงการขยายผลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในประเทศเมียนมา