พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตในพ.ศ. 2538