นำการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) มาใช้ในโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา สำหรับการศึกษาในช่วงปฐมวัยมีเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมพื้นฐานให้เด็ก และปลูกฝังอุปนิสัยการเรียนรู้ต่อไป