ก่อตั้ง “ศูนย์บำบัดยาเสพติด” ที่บ้านผาหมี เพื่อให้ผู้ติดยากว่า 500 คน กลับเข้าสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี