ในปี 2559 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาสและมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ มีพระราชบัณฑูรให้กองกิจการในพระองค์ฯ จัดจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่บิดา มารดา ผู้ปกครอง มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี และขี่จักรยานได้ มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เขตพื้นที่การศึกษาละ 50 คัน รวมทั้งหมดจำนวนมากกว่า 10,000 คัน โดยจัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดคือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบ
ในปี 2560 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการจักรยานพระราชทาน มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ ยากจนทั่วประเทศรวม 9,900 คัน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 581 ไร่

คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบ

สานฝัน ปันสุข

การได้มีจักรยานใช้เดินทางช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน ทำให้มีเวลาในการเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่ง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

“…คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ…”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 23 ธันวาคม 2564

แกลเลอรี่ภาพ “โครงการจักรยานพระราชทาน เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย”

อินโฟกราฟิก

The Royal Bike Project

In 2016, King Rama X, as the Crown Prince, initiated a project to offer bicycles to young students in need in rural areas. Initially, the bikes were awarded to children of poor families, whose annual incomes did not exceed 40,000 baht. The awardees must be in primary and secondary education, live more than 3-kilomatre away from the schools, and come to study on foot.
The royal initiative has been continued by the Ministry of Education, who in 2017, started to award over 9,900 bicycles to such students. This has served to support the development of Thai education as the young students can reduce their commute time between home and schools, which allows them more time to study.

อ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.). (2556). ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2560). จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2553). ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา.
Thai PBS News. (2022, January 5). ร.10 พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 65. Thai PBS. https://news.thaipbs.or.th/content/311361