ในปี 2554 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระราชทานเงินที่ได้รับมาจากทูลเกล้าฯ ถวายโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ให้เป็นทุนประเดิมจำนวน 84 ล้านบาท พร้อมดอกผล จำนวน 1,910,000 บาท รวมเป็นเงิน 85,910,000 บาท สำหรับการก่อตั้งมูลนิธิน้ำ เพื่อสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องน้ำ พระราชทานชื่อมูลนิธิน้ำว่า “อุทกพัฒน์” ชื่อของมูลนิธิ “อุทกพัฒน์” มาจากการนำคำสองคำ คือคำว่า “อุทก” แปลว่า “น้ำ” และ “พัฒน์” จากคำว่า “พัฒนา” มารวมกัน มีความหมายว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเรื่องน้ำ

เทิดด้วยทำ

การดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการทำงานแบบ “เทิดด้วยทำ” คือ การสร้างตัวอย่างความสำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบแล้วขยายผลสู่ชุมชนอื่น โดยดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสุข ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคงของน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้แก่ชุมชน

บริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง

ชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง เรียนรู้และสามารถบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริได้ด้วยตัวเอง

บริหารทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และเศรษฐกิจชุมชน

ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และดำเนินงานตามแนวทฤษฎีใหม่ มีปฏิทินการเพาะปลูกสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมขาย มีรายได้และผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี

เครือข่ายขยายผลสู่ความยั่งยืน

ชุมชนเป็นต้นแบบขยายผลตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เกิดการขยายผลต่อเนื่อง มีศักยภาพสู่ความยั่งยืน

แก้ปัญหาน้ำท่วม

ด้วยการทำเขื่อนกักเก็บน้ำ, สร้างทางผันน้ำ, ปรับปรุงสภาพลำน้ำ, ทำคันกั้นน้ำ, ระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม, และหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยา

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า

ด้วยการปลูกป่าทดแทน, ดัดแปลงวิธีการปลูกป่าเพื่อการยังชีพของประชากร, ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร, เพิ่มปริมาณการผลิตต่อพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

จัดการน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ

โดยวิธีการจัดการน้ำเสียทางชีวภาพ – ใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย โดยวิธีทางกลศาสตร์ – กังหันน้ำชัยพัฒนา

แก้ปัญหาน้ำแล้ง

โดยใช้ตำราฝนหลวง, สร้างอ่างเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำ, ขุดลอกหนองบึง, สร้างประตูระบายน้ำ, ทำสระเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่, สร้างอุโมงค์ผันน้ำ

“…การจัดการน้ำในชุมชนนั้นเห็นความสำเร็จในบางชุมชนแล้วให้ชาวบ้านที่มีความรู้ ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์จัดการและพัฒนาน้ำในพื้นที่ มาช่วยกันขยายผลไปยังชุมชนอื่น…”

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
25 กรกฎาคม 2554

แกลเลอรี่ภาพ “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

อินโฟกราฟิก

Dental Innovation Foundation under Royal Patronage

The Foundation was initially funded by about 85 million baht seed money donated by King Rama IX. It is established to assist in solving the problem of water supply for agriculture which is a common challenge in Thailand’s rural areas. The foundation has been able to help find solutions for water shortages in farming and for consumption, resulted in communities’ increased overall income and property assets, while debts levels decreased.

It has also promoted water resources management networks, family accounting, community learning centers, youth activities such as information technology, computers, global positioning system (GPS) and satellite imaging (remote sensing). It advised on establishing a community water committee, water management plan that includes canals and Kaem Ling reservoirs, with retention ponds in the rice fields. When applicable, the foundation reached out for water treatment systems and water user accounts, water management guidelines, which consist of a water supply sources usage plan and an Excel-based cultivation plan. It also encouraged experimental farms to develop knowledge for plants cultivation, including the use of organic farming, drip irrigation systems, crop rotation, integrated farming and intensive agriculture, marketing plan under the co-production and sales system, where group members find their markets and take care of sales by themselves, in the name of farmers’ groups.

อ้างอิง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ท. (2019, December 12). คลังสื่อเผยแพร่. มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. https://www.utokapat.org/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2556). ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2560). จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2553). ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา.