ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

“…ความพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัว
ความเห็นของตัว และปล่อยให้อีกคนพูดบ้าง และมาพิจารณาว่าที่
เขาพูด กับที่เราพูด อันไหนพอเพียง อันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไข
เพราะถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกัน ก็จะกลายเป็นทะเลาะกัน…”