ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน | ระบบฐานข้อมูล | วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ | การพัฒนาซอฟต์แวร์ | โครงข่ายประสาทเทียม | อินเทอร์เน็ต | การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ | แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑