การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม | พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก| การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ | ศิลาจารึกและการอ่านจารึก | สังคมและวัฒนธรรมไทย| การผลิตหนังสือ | การดนตรีสำหรับเยาวชน | การช่างและหมู่บ้านช่าง| ดาวเทียมเพื่อการเกษตร | การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางด้านการศึกษา