โดยองค์กรในต่างประเทศ

รวบรวมข้อมูลหลากหลายสื่อ และข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในที่เดียว