สมัชชาใหญ่สหประชาชาติรับ “แนวปฏิบัติสากลว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกหรือ United Nation Guiding Principles on Alternative Development” ซึ่งเริ่มต้นจากการประชุม ICAD ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในปี พ.ศ. 2554 อันเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน เริ่มโครงการปลูกป่า สร้างคนบนวิถีพอเพียงเพื่อรักษาต้นน้ำ และบรรเทาอุทกภัยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 – 2560