พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงตระหนักถึงปัญหาความแออัดของการจราจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และปัญหาเส้นทางในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังฝั่งธนบุรี ไม่เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชน จึงมีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก่อสร้างโครงการ “สะพานพระราม 8” เมื่อปี 2538 ณ บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใกล้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “โครงการสะพานพระราม 8” เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทร พระเชษฐาธิราช ในหลวงรัชกาลที่ 8
โครงการ“สะพานพระราม 8” เป็นพระราชดำริให้คลี่คลายปัญหาการจราจรบริเวณทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าควรสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีกแห่ง เพื่อเชื่อมโครงข่ายการจราจรระหว่างโครงข่ายจตุรทิศฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ากับฝั่งตะวันตก

สร้างด้วยพระหัตถ์

โดยทรงวาดแผนที่แนวถนนยกระดับถนนอรุณอมรินทร์ และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ โดยทรงกำชับว่าการก่อสร้างต้องส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด สะพานแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นจากถนนวิสุทธิกษัตริย์ฝั่งพระนคร ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านถนนอรุณอมรินทร์มาบรรจบกับทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี มีลักษณะเป็นสะพานขึงแบบอสมมาตรเสาเดี่ยวบนฝั่งธนบุรี ไม่มีเสาตอม่อกลางแม่น้ำ ความยาว 475 เมตร ถึงเป็นสะพานขึงแบบสมมาตรที่มีความยาวติดอันดับ 5 ของโลก การก่อสร้างสะพานดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2543 ทางสายใหม่ ในที่ที่ไม่มีทาง โครงการที่ 7 “ถนนเลียบทางรถไฟสายธนบุรี (สายสุทธาวาส)” ทรงทอดพระเนตรปัญหาการจราจรหนาแน่นในพื้นที่รายรอบโรงพยาบาลศิริราช และได้มีพระราชดำริให้สร้างทางสายใหม่ขึ้นหลากลายโครงการ โครงการถนนเลียบทางรถไฟสายธนบุรี (ถนนสุทธาวาส) เป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีจุดเริ่มจากช่วงปลายถนนอิสรภาพไปจนถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ ระยะทางประมาณ 600 เมตร และพระราชทานนามถนนแห่งนี้ตามชื่อวัดในพื้นที่ว่า “ถนนสุทธาวาส” เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนจรัญสนิทวงศ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ พื้นที่ที่เคยเป็นเสมือนจุดบอดก็กลายเป็นเส้นทางระยะรถจากถนนจริญสนิทวงศ์เข้าสู่ถนนพรานนกได้อย่างลื่นไหล ส่งผลให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกขึ้น การจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ที่เคยถึงขั้นวิกฤตก็คล่องตัวขึ้น และประชาชนสามารถเดินทางถึงโรงพยาบาลศิริราชได้อย่างรวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนน


นอกจากนี้ยังทรงตระหนักว่าการจราจรด้านฝั่งพระนคร เผชิญวิกฤตเช่นเดียวกัน มีพระบรมราชวินิจฉัยว่าปัญหานั้นเกิดจากปริมาณรถหนาแน่นมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และต้องหยุดรอสัญญาณไฟถึง 4 จังหวะส่งผลให้เกิดปัญหารถติดสะสม จึงมีพระราชดำริให้ยกเลิกสัญญาณไฟจราจร และจัดระเบียบการจราจรใหม่ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการขยายถนนหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม) บางส่วนให้ใช้เป็นผิวจราจรได้ และทรงให้เพิ่มช่องทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็น 4 ช่องจราจร และช่องซ้ายสุดให้สร้างเป็นทางวนกลับสู่ถนนเจ้าฟ้า ลอดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าออกสู่สนามหลวง


ทรงมีพระราชดำริให้ “ขยายผิวจราจรสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนาน สะพานมัฆวานรังสรรค์” โดยพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขแบบแปลนที่จะปรับปรุง และขยายพื้นผิวจราจรบนสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และก่อสร้างสะพานคู่ขนาน สะพานมัฆวานรังสรรค์ ซึ่งเป็นสะพานที่สร้างไว้ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนราชดำเนิน พร้อมกำชับให้ผู้ดำเนินการระมัดระวังในการก่อสร้าง โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์แห่งศิลปะ และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของโบราณสถาน และโบราณวัตถุ อันเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ทางประวิติศาสตร์ของชาติ

“…มีความคิด มีโครงการที่จะสร้างเมืองใหม่…เป็นการสร้างเมืองเพื่อที่จะเป็นตัวอย่าง และทำให้เมืองเดิมของเราคือกรุงเทพมหานครนี้ เป็นเมืองที่โปร่ง เป็นเมืองที่น่าดู เป็นเมืองประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองสวยงาม…ส่วนเมืองใหม่นั้นก็จะเป็นเมืองสวยงามเหมือนกัน และสะดวกสบายทุกอย่าง…”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในโอกาสที่คณบดีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้ร่วมจัดการแข่งขันเดิม-วิ่ง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบทุนโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรตามพระราชดำริ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
22 มีนาคม 2537

แกลเลอรี่ภาพ “โครงการสะพานพระราม 8 ”

อินโฟกราฟิก

Distant Learning Television Foundation (DLTV)

Rama VIII Bridge is a bridge crossing Chao Phraya River which connects Wisut Kasat Road and Arun Amarin Road. The bride was part of the royal project to alleviate traffic congestion from Rattanakosin Island to Thonburi. The area by the river is also an advantageous location. For one thing, the atmosphere and landscape on the bank of Chao Phraya River are beautiful. A number of important historical sites of Rattanakosin on the other side of the river can be observed; for example, Phra Sumen Fort, Bang Khunphrom Palace, the dome roof of Thammasat University and Phra Pinklao Bridge. For another thing, the development of the location would establish a new sight-seeing for both those travelling along Chao Phraya River and over Rama VIII Bridge.

As a result, The Bangkok Metropolitan Administration initiated the Rama 8 park project next to Rama VII Bridge on Thonburi side as a tribute to King Ananda Mahidol, the eighth monarch of Thailand from the Chakri Dynasty. Later on, the park was name “Suan Luang Rama VIII,” where the royal monument of King Rama VII was located. People can come to exercise or relax and, surrounded by the pleasant atmosphere and remarkable landscape by the side of Chao Phraya River, they will have a chance to commemorate King Ananda Mahidol of Thailand. Rama VIII Bridge is a new landmark of Bangkok. It is the first and only river bridge in Thailand with the asymmetrical cable-stayed style and, in addition, is the fifth longest bridge with this asymmetrical cable-stayed style in the world. Blessed with shady tree and cool stream, the pleasant Suan Luang Rama VII Park is a beautiful site for chilling out.

The park consists of: The Royal Monument of King Rama VIII-The statue of King Ananda Mahidol is three times larger than the actual body. The statue is in the standing position and is placed on a base at the same level of the bridge to give a sight of royal grandeur and elegance. The building on which the monument is also designed as a multi-function space. The Recreation Area-The space by Chao Phraya River is suitable for variable uses from walking, running and chilling out to organizing events, festival and performances, particularly the traditional activities which took place by the river like the Royal Barge Progression, during which a pavilion and a wharf would be constructed. The recreation area is divided into two connecting parts with the building of King Rama VIII Monument in the middle. The first is located next to Bang Yi Khan Canal and the second is linked to the area under Rama VIII Bridge. Location-The Foot of King Rama VIII Bridge, Arun Amarin Road, Bang Yi Khan Sub District, Bang Phlat District. Opening hours: 5.00 a.m.-9.00 p.m. Source: Public Park Office, Department of Environment.

 

อ้างอิง

โครงการ สะพานพระราม 8. (n.d.). สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. https://km.rdpb.go.th/Project/View/6650
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2556). ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2560). จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2553). ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา.
Rama VIII bridge. (2020, January 9). The official website of Tourism Authority of Thailand. https://www.tourismthailand.org/Attraction/rama-viii-bridge