มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อดำเนินงานวิจัย พัฒนา คิดค้น ผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม รวมถึงสร้างโอกาสให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนา และออกบริการประชาชนของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน

เพื่อช่วยเหลือและลดจำนวนผู้ป่วยโรคฟันผุ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะผลิตนวัตกรรมเพื่อนำไปบริการรักษาแก่ประชาชนที่พบปัญหาฟันผุในประเทศไทย เป็นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสารผลึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิ่น และผลิตขึ้นได้เองภายในประเทศไทย เพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะผลิตนวัตกรรมเพื่อนำไปบริการรักษาแก่ประชาชนที่เกิดฟันผุและให้บริการประชาชนทางทันตสาธารณสุขในลำดับต่อไป

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

ฟลูออไรด์วานิชมีประโยชน์ในการป้องกันและหยุดยั้งโรคฟันผุ ด้วยคุณสมบัติที่ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถทาได้ในภาวะที่มีความชื้น ฟลูออไรด์วานิชจึงถูกแนะนำให้ใช้เป็นมาตรการเสริมในผู้ที่เสี่ยงต่อรากฟันผุ ปัจจุบัน โครงการวิจัยอยู่ในช่วงการวิจัยทางคลินิก โดยการวิจัยจะดำเนินการใน 3 จังหวัด ได้แก่หน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรีและชัยนาท และ คลินิกทันตกรรมของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร จากการที่ได้ดำเนินการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ในสัตว์ทดลองเพื่อยืนยันผลการทดลอง พบว่า จากการทดสอบความปลอดภัยพบว่ามีความปลอดภัยในระดับเซลล์และในระดับสัตว์ทดลองไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมใช้ในท้องตลาด

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล สำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย

จำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน มีการพบปัญหาสุขภาพช่องปากมากขึ้น เช่น โรคมะเร็งในช่องปาก ซึ่งการรักษาในระยะต้นจะใช้วิธีผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษาผลข้างเคียงระยะยาวจากรังสีรักษาในบริเวณศีรษะและลำคอคือทำให้เกิดการฝ่อลีบของต่อมน้ำลายการทำงานของต่อมน้ำลายลดลงทำให้มีปริมาณและคุณภาพของน้ำลายที่ลดลงเกิดเป็นภาวะปากแห้งน้ำลายน้อยรวมไปถึงผลจากยาที่ใช้รักษาโรคบางชนิดมักมีผลข้างเคียงทำให้เกิดภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย จากผลการวิจัยในปัจจุบันสามารถผลิตน้ำลายเทียมในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จ 2 กลิ่นคือกลิ่นสตอเบอรี่และกลิ่นมิ้นต์-มะนาว มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำลายที่หลั่งออกมาตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปากกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวผสมสารสกัดมะขามป้อมอีกด้วย

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบ และผลิตรากเทียมสำหรับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า

เกี่ยวข้องกับงานศัลยกรรมแก้ไขความพิการของกระดูกขากรรไกรใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (Craniofacial Maxillofacial Surgery) การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางใบหน้าตั้งแต่กำเนิด เช่น ผู้ป่วยที่ไม่มีใบหู ผู้ป่วยที่ไม่มีเบ้าตา หรือผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกหรือมะเร็ง รวมทั้งการบาดเจ็บชนิดต่างๆ และผู้ป่วยที่พิการจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความพิการให้มีรูปร่างและการใช้งานที่เหมือนกับอวัยวะเดิมมากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจ การเคารพตนเอง เป็นที่ยอมรับในสังคม และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้น แต่เนื่องจากในการผ่าตัดและการบำบัดดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากราคาของวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

“…การจะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟัน หยุดการทำนา ทำไร่ เดินทางไปหาหมอนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันข้าม หากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชน ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่ง…”

พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง “หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

แกลเลอรี่ภาพ “มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์”

อินโฟกราฟิก

Dental Innovation Foundation under Royal Patronage

Dental Innovation Foundation under Royal Patronage is an agency established according to His Majesty the King’s Royal Initiative with the objective of researching innovations and producing instruments, materials equipment, medications and other pharmaceutical supplies, including work involved with dentistry to provide services for the public and support the service provision activities of the Royal Dental Unit under Royal the Patronage of His Majesty the King.

On 24 July 2009, His Majesty the King granted permission for the agency to use the name, “Dental Innovation Center” and granted permission to use the emblem of the Royal Dental Unit under the Royal Patronage, which had already been changed to the Great Crown of Victory design, as the agency’s official emblem.

Then on 11 November 2009, His Majesty the King’s granted permission to establish the foundation under the name, “Dental Innovation Foundation under Royal Patronage”.

Dental Innovation Foundation under Royal Patronage and the Royal Dental Unit under the Royal Patronage are agencies assigned the duty of disseminating His Majesty the King’s royal duties in the field of dentistry and the creation of innovative products involved with dentistry by carrying out research findings and developments to cover the aspects of treatment services and sustainable promotion of health conditions in the future. Furthermore, the agencies also hold key roles in conducting research and development concerned with dental products. The aforementioned operations are divided into two characteristics, namely, product development to meet international quality standards for service provision to the public and study potential for developing products to create new innovations in cooperation with associated agencies leading to sustainable developments in the field of dentistry and self-reliance in compliance with sufficiency economy principles.

อ้างอิง

ในพระบรมราชูปถัมภ์, ม. (n.d.). มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์. https://www.dent-in-found.org/newdesign/
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2556). ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2560). จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2553). ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา.